فیلم

د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (دویمه حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی
د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (وړومبې حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی
د اربعین ورځې اسرار (دریمه حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې اسرار بیان شوی دی
د اربعین ورځې اسرار
په دې فایل کښې د اربعین ورځې اسرار بیان شوی دی
د اربعین ورځې اسرار (وړومبې حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې اسرار بیان شوی دی
زیارت اربعین او امام حسن عسکری علیه السلام
په دی فایل کښې د زیارت اربعین د فضیلت په اړه خبرې شوې دی
اربعین د ولایت فقیه امام خامنه ای له نظره
اربعین د ولایت فقیه امام خامنه ای له نظره
د زیارت اربعین ارزښت (اهمیت)
په دی فایل کښې د زیارت اربعین ارزښت بیان بیان شوې دي
دی فایل کښې د اهل بیت ع صفتونه بیان شوی دی او دا خبره بیان شوی دا چي اهلبیت علیهم السلام غیب باندي خبر لری
دی فایل کښې د شیعه او د شیعیانو د قرآن او حدیث له نظره بیان شوې دې چې شیعه د پیغمبر اکرم ص زمانې نه موجود وو
دی فایل کښې د امامت حقیقت بیان شوې دې چې د اصولو نه دا او یا فروعو نه
دی فایل کښې د اصحابو صفتونه او خصوصیات د قرآن کیرم له نظره بیان شوې دې
دی فایل کښې د اهل بیت ع او د قرآن فضیلت بیان شوې دې
په دی فایل کښې نبوت وهابیت په باره کښې بیان شوي دي
په دی فایل کښې وهابیت په باره کښې بیان شوي دي
په دی فایل کښې وهابیت په باره کښې بیان شوي دي

پاڼې