فیلم

په دی فایل کښې نبوت د شیعیانو له نظره بیان شوي دي
په دی فایل کښې نبوت د ابن تیمیه او د محمدبن عبدالوهاب له بیان شوي دي
په دی فایل کښې د الله تعای رحمتونو په باره کښې بیان شوي دي
په دی فایل کښې د الله تعالی د رحمت سببونو په باره کښې بیان شوي دي
په دی فایل کښې نبوت عامه او نبوت خاصه په باره کښې بیان شوي دي
په دی فایل کښې نبوت خاصه په باره کښې بیان شوي دي
په دی فایل کښې نبوت عامه او نبوت خاصه په باره کښې بیان شوي دي
په امام حسین علیه سلام د پیغمبرانو ژړل
په امام حسین علیه سلام د پیغمبرانو ژړل
د سوره دهر مباهله آیت او صلوات کې د امام حسین علیه السلام  عظمت
په دی فایل کښې د قرآن کریم د سوره دهر مباهله آیت او د صلوات له نظره د امام حسین علیه السلام عظمت بیان شوې دي.
امام حسین علیه سلام د معاویه مرګ نا وړاندې په مکې کښې خطبه
په دی فایل کښې د امام حسین علیه سلام هغی خطبې بیان شوې دې چې هغوی د معاویه مرګ نا وړاندې په مکې مکرمې کښې ورکړی 
د امام حسین علیه السلام پنځه نصیحتونه
د امام حسین علیه السلام پنځه نصیحتونه
د امام حسین علیه السلام سیرت (څلورمه حصه)
په دی فایل کښې د حسین علیه السلام سیرت په باره کښې بیان شوې دي
د امام حسین علیه السلام او د هغه پاڅون ( حدیث )
په دی فایل کې د امام حسین علیه السلام ژوند او د هغوي مبارکو عظمت د حدیث په رڼا کې بیان شوي.
د امام حسین علیه السلام او د هغه پاڅون ( حدیث ۲)
امام حسین علیه السلام او د هغه پاڅون
په دی فایل کښې د قرآن کریم مودت آیت له نظره د امام حسین علیه السلام  عظمت بیان شوې دي.
امام حسین ع او بعثت (دویمه حصه)
په دی فایل کښې امام حسین ع قیام په باره کښې بیان شوې دي

پاڼې