د الله تعالی رحمت

په دی فایل کښې د الله تعای رحمتونو په باره کښې بیان شوي دي

په دی فایل کښې د الله تعای رحمتونو  په باره کښې بیان شوي دي

نښلكچه
دوتنه 11445-f-pashto.mp449.88 MB