فیلم

د حضرت امام حسین علیه السلام  پاڅون د قرآن په اساس(لومړۍ حصه)
په دی فایل کښې د حضرت امام حسین علیه السلام پاڅون په باره کښې بیان شوي دي
امام حسین علیه السلام او بعثت(وړومبی حصه)
په دی فایل کښې امام حسین ع قیام په باره کښې بیان شوې دي
د حضرت امام حسین علیه السلام  هجرت او پاڅون (وړومبنې حصه)
په دی فایل کښې د حضرت امام حسین علیه السلام هجرت او پاڅون په باره کښې بیان شوي دي
د قرآن په اساس د حضرت امام حسین علیه السلام  پاڅون(دویمه حصه)
په دی فایل کښې د حضرت امام حسین علیه السلام پاڅون په باره کښې بیان شوي دي
د حضرت امام حسین علیه السلام  او قرآن تر منځه شباهت (دویمه حصه)
په دی فایل کښې د حضرت امام حسین علیه السلام قرآن تر منځه شباهتو په باره کښې بیان شوي دي
د امام حسین علیه سلام خپل ګران ورور محمدبن حنفیه تا وصیت
په دی فایل کښې د امام حسین علیه سلام خپل ګران ورور محمدبن حنفیه تا د وصیت بیان شوې دې
امام حسین علیه سلام د غورځنګ هدف (وړومبې حصه)
په دی فایل کښې د امام حسین علیه سلام د غورځنګ هدف په باره کښې بیان شوې دې
امام حسین علیه سلام د غورځنګ هدف (دویمه حصه)
په دی فایل کښې د امام حسین علیه سلام د غورځنګ هدف په باره کښې بیان شوې دې
په دې فایل کښې د امام حسین علیه سلام مختصر ژوند بیان شوې او دحسین منی و انا من حسین حدیث توضیح بیان شوې دې
امام حسین علیه سلام فضایل د قرآن او روایاتو په رڼا کښې
امام حسین علیه سلام فضایل د قرآن او روایاتو په رڼا کښې
امام حسین علیه سلام د بصرې مشرانو تا خط
په دی فایل کښې د امام حسین علیه سلام د بصرې مشرانو تا خط په باره کښې بیان شوې دې
د امام حسین علیه سلام اصحابو صفتونه  (وړومبې حصه)
په دې فایل کښې د امام حسین علیه سلام اصحابو صفتونه بیان شوی دی
امام حسین علیه سلام د لسم شپې د مهلت غوښتلو اسباب
په دې فایل کښې د امام حسین علیه سلام د لسم شپې د مهلت غوښتلو په باره کښې بحث شوې دې
د امام حسین علیه سلام اصحابو صفتونه  (دویمه حصه)
په دې فایل کښې د امام حسین علیه سلام اصحابو صفتونه بیان شوی دی
د امام حسین علیه السلام ویناوو کې د امام حسین علیه السلام او د یزید پژندنه
په دی فایل کښې د امام حسین علیه السلام او د یزید پژنګلی په باره کښې بیان شوې دی
امام حسین د پاڅون موانع د معاویه په زمانه کښې
په دی فایل کښې د امام حسین علیه سلام د پاڅون باره کښې بیان شوې دې چې امام علیه السلام د معاویه په زمانه کښې ولې پاڅون ونکړلو

پاڼې