د الله تعالی د رحمت سببونه

په دی فایل کښې د الله تعالی د رحمت سببونو په باره کښې بیان شوي دي
نښلكچه
دوتنه 11446-f-pashto.mp440.52 MB