فیلم

دی فایل کښې د عایشه ژوند لیک او خصوصیات بیان شوې دې
دی فایل کښې حدیث قرطاس په باره کښې بیان شوې دې
دی فایل کښې د ابن تیمیه ژوند لیک او عقیدې په باره کښې بیان شوې دې
دی فایل کښې د د معاویه ژندون په باره کښې بیان شوې دې
په دی فایل کښې پیغمبر اکرم ص له مرګه وروسته ورځو په باره کښې بیان شوې دی
په دی فایل کښې د نهروان جګړې په باره کښې بیان سوي دې چې خوارج د پیغمبر سیرت باندې وو یا امیرالمومنین علی علیه السلام
امام حسین علیه السلام ولې د معاویه په خلاف قیام وونکړو او د یزید په وخت کښې قیام وکړو د دې اسباب او علل.
امام حسین علیه السلام ولې د معاویه په خلاف قیام وونکړو او د یزید په وخت کښې قیام وکړو د دې اسباب او علل.
د امام حسین علیه السلام د پاڅون هدف او مقصد څه وو.
آیا د امام حسین علیه السلام پاڅون صحیح وو؟ آیا د امام حسین علیه السلام قیام نبوی سنت سره مخالفت دې؟
دغه فایل کې د حضرت زینب کبری علیها السلام فضائل بیان شوی دی۔
دی فایل کښې د اهل بیت ع عصمت په باره کښې بیان شوې دې
د دی فایل کښې د صفین د غورځنګ علل او اسبابو په باره کښې بیان شوي دي
د دی فایل کښې د صفین د غورځنګ علل او اسبابو په باره کښې بیان شوي دي
دی فایل کښې د شیعیانو دندې او ذمه دارانې د امام عصرعج په لور بیان شوی دی
دی فایل کښې د یزیدبن معاویه بن ابی سفیان شخصیت په باره کښې بیان شوي دي چې د یزید حسب او نسب څه دې او د هغی صفات څه دی

پاڼې