امام باقر علیه‌ السلام

2 . زراره(رح): د امام باقر(ع) او امام صادق(ع) په اصحابو کې شپږ تنه لويې ګڼل شوي چې يو پکې زراره دی. امام صادق(ع) فرمايي: که بريد بن معويه، ابو بصير، محمد بن مسلم او زراره نه وی نو د پيغمبرۍ ډير اثار به له منځه تللي وو. دوي د خداي د حلالو او حرامو امانتدا