قرآن

قران د زړونو سپرلی
قران د زړونو سپرلی تر عنوان لاندې یو ځانګړې مطلب درته وړاندی کوو په دې هیله چې د استفادې وړ به وګرځی . طبیعت لپار ه مرګ او ژوند شته دې چې هر کال یې تجروبه کوو . ژمې د طبیعت مرګ دې او سپرلې هم د هغه بیا ژوند . د هر سپرلی په پیل سره طبیعت بیا ژوندی کیږی او