طب اسلامی

 په اسیایی هیوادونو کښې په مصالحو کښې زنجبیل(Ginger) یا ادرک له هر شی زیات استعمالیږی او ادرک په دغو هیوادونو کښې ډیر خوښول کیږی .