حضرت علی ع

UMTSOGOLERI UKUYENELA KUNSANKHIDWA NDI MUNTHU OKONDEDWA NDI ALLAH NDITHU KOMNSO AMAKONDA ALLAH NDITHU . KOMANSO UKUYENELA KUNSANKHIDWA NDI ALLAH NDI MTUMIKI OSATI NDI ANTHU.
MALO A SAQIFAH
MALO AMENE ANANSONKHANA ZOKANSANKHANA MTSOGOLERI WA UMLOWA MMMALO NDITHU MALO MWA MTSOGOLERI AMENE AANANSANKHIDWA NDI MTUMIK MUHAMMADI S.A.A.W
KU SAQIFA KUNACHITIKA CHIYANI ?
NKHANI NDI YAKUTI PAMBUYO POTI MTUMIKI MUHAMMADI S.A.A W WAMWALILALA MAGULU AWIRI ANAKANSANKAHANA ZA UMTSOGOLERI WA MCHIPEMBEDZO PAMBUYO POTI MTUMIKI WA NSANKHA KALE NDITHU PA GHADIRI GHUMU
UMTSOGOLERI PA MBUYO PA MTUMIKI MUHAMMADI AKUYENERA KUKHALA NDANI
UMUMU TIKULONGONSOLELANA NKHANI YOKHUDZA MTSOGOLERI WA PAMBUYO PA MTUMIKI MUHAMMADI S.A.W … KOMANSO NDI UBWINO OKHALA NDI MTSOGOLERI MU DZIKO KAPENA MU MU SOCIETY NDITHU.
kusegula kwa Kheibar 2
KUKUMANA KOYAMBA KUSUGULA KHEIBAR
Mu ulaliki muli kulongonsloledwa ndithu nkhani ya kuti pali anthu anthu ena