IMAMU KHUMAINI AMADZIWA ZOTI AKUBANJA LA MTUMIKI NDI APAMWAMBA KUPONSA AMTUMIKI AMENE ACHOKELA MUMA BANI ISRAEEL

NDITHU AKUBANJABA LA MTUMIKI NDI APAMWAMBA KUPONSA ATUMIKI AMA BANII ISRAEEL NDITHU

NDITHU AKUBANJABA LA MTUMIKI  NDI APAMWAMBA KUPONSA  ATUMIKI AMA BANII ISRAEEL NDITHU