UMTSOGOLERI PA MBUYO PA MTUMIKI MUHAMMADI AKUYENERA KUKHALA NDANI ?

UMUMU TIKULONGONSOLELANA NKHANI YOKHUDZA MTSOGOLERI WA PAMBUYO PA MTUMIKI MUHAMMADI S.A.W … KOMANSO NDI UBWINO OKHALA NDI MTSOGOLERI MU DZIKO KAPENA MU MU SOCIETY NDITHU.

UMUMU TIKULONGONSOLELANA NKHANI YOKHUDZA MTSOGOLERI WA PAMBUYO PA MTUMIKI MUHAMMADI S.A.W … KOMANSO  NDI UBWINO OKHALA NDI MTSOGOLERI  MU DZIKO KAPENA MU MU SOCIETY  NDITHU.