ZINACHITIKILA FATIMAH PAMBUYO PA MTUMIKI MUHAMMADI S.A.A W

INAOTCHEDWA MNYUMBA YA ALIE A.S NDI FATIMAH ZZAHARA A.S PAMBUYO POMWALILA MTUMIKI MUHAMMADI S.A.A W CHIFUKWA CHOTI ANAKA KUBVOMELEDZA ZA UMTSOGOLERI WA KHALIFA WA ABUBAKARI (R.A). FUNSO CHIFUKWA CHIYANI?

INAOTCHEDWA MNYUMBA YA ALIE A.S NDI  FATIMAH  ZZAHARA A.S  PAMBUYO POMWALILA MTUMIKI MUHAMMADI S.A.A W  CHIFUKWA CHOTI ANAKA KUBVOMELEDZA ZA UMTSOGOLERI  WA KHALIFA WA ABUBAKARI (R.A). FUNSO CHIFUKWA CHIYANI?