KUNSACHIMWA KWA AKUBANJA LA MTUMIKI MUHAMMADI S.A.W.

MPATUKO WA CHI JAFARI A.S UMAKHULUPILILA ZOTI AMTSOGOLERI A CHIPEMBEDZO KAPENA ( ALOWA MMOLOWA A MULUNGU ) SAKUYENELA KUKHALA OPANGA ZA MACHIMO NDITHU . CHIFUKWA AKAKHALA OCHIMWA PA MANSO PA GULU SAKHALA ANTHU AZINSADZO ZABWINO NDITHU

MPATUKO WA  CHI JAFARI A.S UMAKHULUPILILA  ZOTI AMTSOGOLERI A CHIPEMBEDZO  KAPENA ( ALOWA MMOLOWA A MULUNGU  ) SAKUYENELA KUKHALA OPANGA ZA MACHIMO NDITHU .

CHIFUKWA AKAKHALA OCHIMWA PA MANSO PA GULU SAKHALA ANTHU AZINSADZO ZABWINO NDITHU