MLOLWA WA PAMBUYO PA MTUMIKI MUHAMMADI S.A.W.

UMU NKHANI YAKULA MU PHUDZILO LATHU LI NDI NKHANI YA MMLOWA MMALO WA AKUBANJA LA MTUMIKI NDITHU , NDITHU MONGA NGATI UKULONGONSOLA KUTI OYENELA KUKHALA MTSOGOLERI AKYENELA KUNKHIDWA NDI MULUNGU KAPENA NDI MTUMIKI MWINI WAKE NDITHU. PA UMBONI UWU اني جاعل

UMU NKHANI YAKULA MU PHUDZILO LATHU LI NDI NKHANI YA MMLOWA MMALO WA AKUBANJA LA MTUMIKI NDITHU , NDITHU MONGA NGATI UKULONGONSOLA KUTI OYENELA KUKHALA MTSOGOLERI AKYENELA KUNKHIDWA NDI MULUNGU KAPENA NDI MTUMIKI MWINI WAKE NDITHU. PA UMBONI UWU اني جاعل في الارض خليفه   KUTANTHAUDZA KUTI KUNSAKHA KULI MMANJA MWA MULUNGU NDI MTUMIKI NDITHU.