عرفان اسلامی

NDITHUDI KUGWADILA PONSAKHALA ALLAH AMENE ALI MMODZI YEKHA NDI KULENSEDWA PA MANSO PA ALLAH NDITHU , KOMANSO ANGAKHALE KUPELEKA ULEMU KWAMBIRI KWA CHOLENGEDWA CHA MULUNGU NDIKULENDWANSO NDITHU .
NANGA KODI MA SHIA ALIE A.S AMATENGA KUKHALA MULUNGU KODI NDI ZOONA ?
UPAMWA WA MAPEMPHELO A SWALATI (MAPEMPHELO A KA NSANU PA TSIKU )
NDI MAPEMPHELO ANJI AMENE ALI APAMWAMBA OTI MUNTHU AZIGWADILA MULUNGU WAKE ?