آیا اهلبیت علیهم السلام غیب باندي علم لری؟

دی فایل کښې د اهل بیت ع صفتونه بیان شوی دی او دا خبره بیان شوی دا چي اهلبیت علیهم السلام غیب باندي خبر لری
نښلكچه
دوتنه 12654-f-pashto.mp446.71 MB