امام حسین علیه سلام د بصرې مشرانو تا خط

په دی فایل کښې د امام حسین علیه سلام د بصرې مشرانو تا خط په باره کښې بیان شوې دې

په دی فایل کښې د امام حسین علیه سلام د بصرې مشرانو تا خط په باره کښې بیان شوې دې

نښلكچه
دوتنه bz3j7r5wfwgdqq.mp414.51 MB