د امام رضا علیه السلام ابن شبیب ته سفارشونه (دویمه حصه)

په دی فایل کښې د امام رضا علیه السلام هغه وصیتونه چې ابن شبیب ته یی فرمایلی وو بیان شوې دي

په دی فایل کښې د امام رضا علیه السلام هغه وصیتونه چې ابن شبیب ته یی فرمایلی وو بیان شوې دي

نښلكچه
دوتنه 83f6cjnbf2qgwe.mp412.58 MB