د امام رضا علیه السلام ابن شبیب ته سفارشونه (وړومبنې حصه)