د حضرت امام حسین علیه السلام له ژوند پوهني (لومړۍ حصه)