ملګرې او ملګرتیا د قرآن او حدیث په رنړه کښې [11حصه ]