فرق

Wahabi akuti zomwe zidamuchitikira Fatima (S.A) ndi bodza chifukwa Ali (A.S) adakhala chete
Kodi Wahabi ndi ndani?