Zionetsero za Husain (a) mu Quran-kulira kwa kumwamba ndi pansi pano 1.

 

Zionetsero  za  Husain (a)  mu Quran-kulira  kwa  kumwamba  ndi  pansi  pano 1.
 

 


Munthu  wina  adanena  kuti:  Tsiku  lina  Amir  muminina  Ali (a)  adakhala  mu nzikiti  ndipo  adali  kuwerenga  aya  yomwe  ikuti: ((kumwamba  ndi  pansi  pano  sizidawalilire iwo  ndipo  mpata  sudapatsidwe  kwa  iwo))  zilichoncho  adatulukira  Husain (a), Ali  adati: e!  inu  Asilamu  dziwani  kuti  uyu  Husain adzaphedwa   ndipo  kumwamba  ndi  pansi  pano  zidzamulilira.
(kamil ziyarat,tsamba 125).