امام زاده ها و معصومین

حضرت زینبی کربلانا کهیرےشام ناکوفی بازارکنینگ حق نا ناحق دونا ظالم نامظلوم کن نوزینگ گوچوکسید