حضرت زهرا س

دی تقریپوینگنوفاطمه زهرائی(س) زندگیو پیغمبری جوکتو چی بیاسےرگل زیربو عرض بیاسے یود. 1- ابوبکرله گیودفو 2- فدک 3- فدک پو امام علی(ع) خلافتی دورانینگنو 4- فاطمه زهرائی(س)شوقبو(مصحف فاطمه س)
دی تقریرپوینگنوحضرت زهرا(س)سی کهوری ببی جوکتو بیاس پی مبارزونگ(تهنونگ) بیان بیاسےیود. حضرت زهراء ببی جوکتواسلامی دفاعینگنو،دوانا امامت و ولایتی،دوانا کهوری حق مسلم پووی حمایتینگنوجنگ بین شخص.یاجنگ کن یتی خدمت له بیان بیاسے یود.
دی تقریرپوینگنوحضرت زهرا(س)له کهوری ببی جوکتو بیاس پی اهانت بیان بیاسےیود. حضرت زهرا(س)پیغمبرخدائی جوکتوژامژے زندگی بیاس زیربووینگنو اختلاف یود.
فضائل حضرت زهراء(س)
دی تقریرپوینگنوامام علی ناحضرت زهرائی فیغی هژنوےلوکهسینگنوعرض بیاسے یود. دواناپیغمبری فیقپوۓحدیث کن ساعرض بیاسےیود.