اسلام

تقیه بیوشیعونی نظرینگنو
عقائداسلامی قسط (2)
دینگنو ارکان ایمان کن بیان بیاسےیود: گاسوچگی سی کلمه شهادتین پوزبانیکه جاری بیاسنه کهومسلمان ان کهوئےجان،مال،عزت،آبرو،خون لژحمه اِن