حضرت علی ع

دی تقریرپوینگنوجنگ صفین سونگ فی علت پو، جنگ صفین شروع سونگفی وخفو، لیله الهریرچی ژن چی اِن زیربو،قرآن نیزیکه کلفویا مطالب کن گنگمه زیرےیود.
علی فیقپو له فضیلت خداسی اشین شیازدےبیاسے یود یافضیلت کنینگنه بقچی یتنگ له تهون چوگید ابن عباسی زیریدعلی له خداسی فضیلت بجی منےیود یو گاسوچکله تهوبفه مید: 1- پیغمبرنایمبوگوماگوےکه فیق بیاکهن پوعلی اِن. 2- پیغمبرنایمبوتهنوگنگ مینگنوچهوسی علم کهورکهن پوعلی.
امام علی(ع)خلافت نادریسےمربوط یودپی مسائل کنینگنه چکپو امام خاموش شخفواِن. امام خاموش شخفی علت اشین یود یاعلت کنینگنه علت نیس یتی خدمت له بیان بیاسےیود 1- دین اسلام سترونگمه یودپی فری.(حفظ دین) 2- مسلمان کن کهم تهونیکه یقپی فری(اتحاداسلامی)
جنگ نهروان
امام علی (ع)سی خلفاء کن له بیاس پی روخ کن
امام علی(ع) افتخار کن
عائشه سوی بونواِن زیربودوانا انو،قوم پو سواِن زیربویونا ژوخ پیغمبرنا دریسے لوژام زندگی بیاس زیربو بیان بیاسےیود. خلفاےثلاثی دورانینگنو خلیفونگ نا دریسےچی دوگ لانگ بیاس،یونا ژوخ خلفائی جوکتوامام علی(ع) خلافتی دورانینگنوامام نا دریسے چی دوگ لانگ بیاس زیربو
جنگ جمل امام علی(ع) خلافتی وخلا گوماگوئےهی سونگفی جنگ پواِن مسلمان نا مسلمان کنی برینگ،جنگ جمل له جمل چازیربی اِن ؟جنگ جمل گار واقع سونگفی اِن؟جنگ جملی پرچم دارکن سواِن؟ زیربوبیان بیاسے یود.
جنگ جمل امام علی(ع) خلافتی وخلا گوماگوئےهی سونگفی جنگ پواِن مسلمان نا مسلمان کنی برینگ، دی جنگ پو طلحه،زبیر دوانا عائیشی روله ناسونگفی اِن. دی جنگ پو چاسونگفی اِن زیربی علت پو بیان بیاسےیود؟
امیرالمومنین حضرت علی  علیہ السلامِ فیقپوے ستودکھونگ
امیرالمومنین حضرت علی علیہ السلام کی فضیلتیں ۔جورج جوردا ق مسیحی نے 200مرتبہ نہج البلاغۃ کا مطالعہ کیا۔
امام علی امامت پو ثابت گوایود پی دلیل کنینگنه چکپودلیل عقلی اِن فقط دلیل عقلی کافی مین بلکه دلیل عقلی نا یمبو آیات کن نا روایات،داواناتاریخ یونیکه نا ثابت بیارگوس پی اِن. دی تقریرپوینگنو یا دلیل نیسکویکه نا امامت امام علی اثبات بیاسےیود. 1- دلیل قرآنی 2-
دی تقریپوینگنوامام علی اولاد کنی منتخ فو خلفائی منتخ کن(ابوبکر،عثمان،عمر) چا تخفی اِن زیربولا اهل سنت ،شیعه نیسکوےرولنا جواب کن ذکربیاسےیود.
امام علی (ع) مقام نامنزلتی بارینگنویوژے حدیث کن پیغمبری کسل بیونگسےیود دو سونگناسا ملعون بقچیگی سی امام علی(ع) له لعن، دشنام زیرےیود یوسوسی زیرفی اِن زیربو یتی خدمت له عرض بیاسےیود.
امام علی منتخ پوقرآنیگنو ذکرمسونگفه ناژوخ غدیری منتخ پوسا ذکرسونگفه مید اما غدیری بارینگنوآیات منگمونازل سونگسےیود. غدیری منتخ پو قرآنینگنوچاذکرمسونگفی اِن زیربوبیان بیاسےیود.
دی تقریرپوینگنوامام علی مقام کن قرآن نا سنتینگ بیان بیاسےیود
فتح خیبرینگنوپیغمبر سی علی بن ابی طالبی طاقت،شجاعت هلتنگمومقصدانپه. فتح خیبرینگنوعلی بن ابی طالبی سی مرحب واصل جهنم بیاس پی ان.
لیله المبیت
لیله المیت چی ژهن چی اِن زیربو بیان بیاسےیود یعنی شب ههحرت له پیغمبری بستریکه علی (ع) نیدتنگفه یود ژهن اِن.