پیامبر اسلام

پیغمبری جوگی جق کن بزبان فاطمه
صحابونگ مرتدسونگفی معناپو