شهداء و علماء و اولیاء الهی

حضرت زینبی کربلانا کهیرےشام ناکوفی بازارکنینگ حق نا ناحق دونا ظالم نامظلوم کن نوزینگ گوچوکسید
امام جعفر صادق(ع) کسل یود ابوطالب مثل اصحاب کهف ژوخ اِن. صدراسلامینگنو مبلغ اسلام پوابوطالب ان. شعب ابوطالبینگنوپیغمری ستروقپوسترونگ کهن ابوطالب ان.