قرآن

دی تقریپوینگنو غدیری بارینگنویود پی قرانی آیات کن گنگمه بیان بیاسے یود.
انا نحن نزلنا الذکرواناله لحافظون قرآن مسلمان کنی مهمترین مرجع شوقبو اِن یوله دانشمندانِ مسلمان قائل یود حتی غیرمسلمان کن سا قائل یود. اما دشمن کنی قرانی بارینگنو شبهونگ اشین مطرح بیاسید یاشبهونینگنه چکپو تحریف قرآن اِن یا الزام پو شیعونی روله نسبت تنگسےی
خداقیامت تهونگمی بارینگنو شیعه سنی نیسکوے نظرینگنوبیان بیاسےیود، دوانا قرآنی آیات کن که خداتهونگمی بارینگنونازل سونگسےیود دونگ یتی خدمت له ببیان بیاسےیود.
شیعونی دشمن کنی شیعونیکه الزام تنگسےیودکه شیعونگ تحریف له قائل یود اما یووی جواب پو قرآن نا روایات داونا شیعی دانشمندان کنی شیدانا بیان بیاسےیود.
شیعونی دشمن کنی شیعونیکه الزام تنگسےیودکه شیعونگ تحریف له قائل یود اما یووی جواب پو قرآن نا روایات داونا شیعی دانشمندان کنی شیدانا بیان بیاسےیود.
قساوت قلب:قسط (1)
دی تقریرپوینگنوعوامل قساوت قلب بیان بیاسے یود
احترامِ والدین:قسط(2)
اتانا انوی احترامی بارینگنو خداسی کسل بیونید
احترام والدین:قسط(1)
احترام والدین قرآن نااحادیثی نظرینگنوبیان بیاسےیود