اهل سنت

یزیدبن معاویی شخصیت پو
صحابونگ وکهونی توهین بیایودپو
دی تقریپوینگنواصحاب کنی عدالتی بارینگنوقرانیگنه بیان بیاسےیود قرآنی سی اصحاب بقچی مدح بیاسےیود بقچی ذم بیاسےیود.
صحابی مفهوم پو،معناپوبیان بیاسےیود. صحابه لغت نااصطلاحینگنومعنابیاسےیود. صحابی توهین بیاسناچی حکم یود. علماےاهل سنتی صحابی بارینگنوچی زیرے یود.