بصیرت سیاسی اجتماعی

ملسه بق چیله ایران نا اسرائیل چک چکپودوک لانگ سونگسید(روبروسونگسید) ملسه چکپو، انقلاب اونگفی کهناتاایران ناعراقی جنگ تهونی من. نیسی ملسو، ایران نا عراقی جنگ پو چهمی نمزوتک خسومی ملسو، جنگی جوکتو ایرانی خارجی سیاستنگنوفعالیت ریخس. بجی ملسو، ایرانی سی اسرای
دی تقریرپویزیذ(لعنت الله علیه)سی کهوری یاکم مدتی خلافتی دورانینگنو ٹق ٹق جنایت بقچی بیاسید.
دی تقریرپوابوهریری شخصیتی بارینگنو بیان بیاسے یود.
غلوشیعونی نظرینگنو
وهابیونی شیعونیکه تنگمه یود تهمت کنینگنه چکپو تحریف قرآن ان. یووی جواب پوشیعه،سنی،وهابی شوقبوینگنه کهیونگسےیود
امربالمعروف ونهی ازمنکر
رسول خدا(ص)فیقپوسی کسل بیونید: