سایر

امام جعفر صادق(ع) کسل یود ابوطالب مثل اصحاب کهف ژوخ اِن. صدراسلامینگنو مبلغ اسلام پوابوطالب ان. شعب ابوطالبینگنوپیغمری ستروقپوسترونگ کهن ابوطالب ان.