نامه صوتی محرمانه به هر ایران وضعیت آینده کشور با توجه به خشکسالی

نامه صوتی محرمانه به هر ایران وضعیت آینده کشور با توجه به خشکسالی  توجه این فایل در 96.3.14 ضبط شده و شرایط زمان در بعضی از مطالب عنوان شده نقش اساسی دارد

نامه صوتی محرمانه به هر ایران وضعیت آینده کشور با توجه به خشکسالی 

توجه این فایل در 96.9.14 ضبط شده و شرایط زمان در بعضی از مطالب عنوان شده نقش اساسی دارد

اشتراک گذاری: 

افزودن دیدگاه جدید

Fill in the blank.