سخنرانی در مورد آب و خشکسالی و خطرات پیش رو در هیئت عشاق الحسین تهران