جریانات مربوط به دادگاه برای مطرح نمودن مبحث خشکسالی