نماز واجب است حتی بر روی جرثقیل!!

کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدیویی از نماز خواندن یک کارگر ساختمانی بالای یک جرثقیل بسیار بلند منتشر کردند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدیویی از نماز خواندن یک کارگر ساختمانی بالای یک جرثقیل بسیار بلند منتشر کردند.
نماز از واجبات بسیار مورد تاکید دین اسلام است که می توان گفت در سخت ترین شرایط از انسان ساقط نمی شود، فقط کیفیت ادای ان ممکن است تغییر کند.