تعدد زوجات / بحث تعدد زوجات و چند همسری

در ادامه سلسله مباحث ازدواج اسلامی ازدواج ایرانی، در این ویدیو بحث تعدد زوجات و چند همسری، توسط حجةالاسلام و المسلمین کریمی مطرح می شود.

در ادامه سلسله مباحث ازدواج اسلامی ازدواج ایرانی، در این ویدیو بحث تعدد زوجات و چند همسری، توسط حجةالاسلام و المسلمین کریمی مطرح می شود.