صحیفه سجادیه

په دی کتاب کښې د امام سجاد ع دعاګانې جمع کړی شوی دی

په دی کتاب کښې د امام سجاد ع دعاګانې جمع کړی شوی دی

په دی کتاب کښې د امام سجاد ع دعاګانې جمع کړی شوی دی