د غنی خان کلیات

په دی کتاب کې د پښتو ستر لوی شاعر جناب غنی خان عرفانی او مختلف شعرونه لیکلی شوی دی

په دی کتاب کې د پښتو ستر ا لوی شاعر جناب غنی خان عرفانی او مختلف شعرونه لیکلی شوی دی

په دی کتاب کې د پښتو ستر ا لوی شاعر جناب غنی خان عرفانی او مختلف شعرونه لیکلی شوی دی