د قرآن او سنت له مخه په مړۍ ژړا کول ، انبیاو او د اولیاو یادګیرنه پالل، جبر،تفویض، اختیار،قضا او قدر

په دی کتاب کې د قرآن او سنت له مخه په مړۍ ژړا کول ، انبیاو او د اولیاو یادګیرنه پالل، جبر،تفویض، اختیار،قضا او قدر په باره کې لیک شوې دې

په دی کتاب کې د قرآن او سنت له مخه په مړۍ ژړا کول ، انبیاو او د اولیاو یادګیرنه پالل، جبر،تفویض، اختیار،قضا او قدر په باره کې لیک شوې دې

د قرآن او سنت له مخه په مړۍ ژړا کول ، انبیاو او د اولیاو یادګیرنه پالل، جبر،تفویض، اختیار،قضا او قدر