الله تعالی احکام او شریعت وظیفه دا خپله مرضی نه دا(احکام:څلورمه حصه)

4696 په دې فایل کښې د احکاموپه باره کښې بحث شوې دې چې احکامو باندې عمل کول وظیفه دا او خپله مرضی نه دا

نښلكچه
دوتنه tpr8a2nure7ix3.mp44.27 MB