قیامت نومونه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم زیارت په رڼا کښې (دویمه حصه)