د قرآن په اساس دحضرت امام حسین علیه السلام پاڅون (لومړۍ حصه)