فیلم

Abutwalibi anali munthu anali silamu ndithu, analinso omwensa anthu ku Hajj ndithu , komanso mkadzi wa Abutwalibi anali okhulupilila za chipembedzo cha Mtumiki Ibrahimu A,s ndithu , komanso Abutwalibi anali olimba mtima ndithu , sanathawe olo pang,ono p
Umu zikulongonsoledwa kuti abi twalibi ngati amapembedza mafano mu njila yobinsa chikhulupililo cha usilamu pofuna kupulumunsa mtumiki muhammadi s.a.w dithu komanso chikhulupililo chinali ngati anyamata aku mphanga amene amabinsa chikhulupilo pofuna ku
NSICHI ZA CHISILAMU
UPAMWA WA MAPEMPHELO A SWALATI (MAPEMPHELO A KA NSANU PA TSIKU )
NDI MAPEMPHELO ANJI AMENE ALI APAMWAMBA OTI MUNTHU AZIGWADILA MULUNGU WAKE ?
MA UMBONI AKULENSA KUPELEKA CHOLEMBELA CHOTI ALEMBE UTHENGA OMALIDZA MTUMIKI MUHAMMADI S. A.A.W. ASANAMWALIRE NDITHU.
KULENSEDWA KWA MTUMIKI MUHAMMADI S.A.W KUPANSIDWA CHOLEMBELA KUTI ALEMBE UTHENGA OMALIDZA ASANAMWALILE
MSOGOLERI WA PAMBUYO AMENE ANALI OYENERA NDI NDI NDANI?
Umtsogoleri wa U Mulungu mukuyang,ana kwa Mashia
UMTSOGOLERI WA MULUNGU MUKUYANG,ANA KWA MASHIA
kusegula kwa Kheibar 2
KUKUMANA KOYAMBA KUSUGULA KHEIBAR
Kudzinsunga kwa Mwana wa Fatimah Zzahara amene anali Zainabu A.s.
Mapemphero amene amapemphelo mwana wa Fatima zahara.
Kugona kwa Alie A.s pa bed la Mtumiki Muhammadi s.a.w
Mu ulaliki muli kulongonsloledwa ndithu nkhani ya kuti pali anthu anthu ena

Pages