zolankhula za nzeru za Imam Ridtha (a

zolankhula  za nzeru za Imam Ridtha (a)

11-امام رضا (علیه السلام):
كلّما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون ، أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون؛.
11.  Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Ngati  akopolo  aMulungu   achita  ndikubweretsa  machimo  omwe  sadawayambe  wachita  kale  Mulungu   naye  amubweretsera  mavuto  omwe   ndikale  lomwe   sadakumane  nawo.
-12قال علیه السلام:
صاحِبُ النِّعْمَةِ یَجِبُ اَن یُوَسِّعَ علی عیالِهِ؛.

12.  Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Munthu  amene  ali  pamtendere  kuti  Mulungu  adamupatsa  chuma  ayenera   kuchigawa  pakati  pa  azibale   ake  kuti  nawo  chiwathandize  pa moyo  wawo.
-13قال علیه السلام:
إنّ الله يبغض القيل والقـال و إضـاعة المـال و كثـرة السـؤال.

13.  Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Ndithu  Mulungu  amadana  ndi  mau  oti “ kudanenedwa”  ndi   “ adati”,  kuononga  chuma    ndi  kuchulukitsa   pempho.
-14عن رجل من اهل بلخ، قال:
كنت مع الرضا «عليه السلام» في سفره إلي خراسان، فدعا يوما بمائدة له، فجمع عليها مواليه من السودان و غيرهم. فقلت: جعلت فداك! لو عزلت لهؤلاء مائدة؟ فقال: «مه إنّ الرّبّ - تبارك و تعالي - واحد، و الأم واحدة، و الأب واحد، و الجزاء بالاعمال.

14.  Munthu  wina  ochokera  dera  la  Balikha  adanena  kuti:  Tsiku  lina  ndidali  ndi  Imam  Ridtha (A)  mu ulendo  wake  opita  ku  Khurasan, tsiku  lina  adasonkhanitsa   antchito  ake  onse   akuda  ndi  oyera    kuti  akadye  limodzi  chakudya,  ndidati  kwa  Imam: Mudakawapatsa   iwowa  chakudya  chawo   pa  okha  zidakakhala  bwino, Imam  adati:  Khala  chete,  ndithu  Mulungu    wathu  ndi  m’modzi,  bambo  ndi   mayi  athu  ndi  amodzi (Adam  ndi  Hawa)   ndipo  mphoto  ndi  chilango  chili  kwa  munthu  wina  aliyense  molingana  ndi  ntchito  zake.
-15قال عليه السّلام:
«اَلنَظَر اِليَ ذُريتِنّا عِبادَةٌ، 
فَقيلَ لَهُ : يابنَ رَسُولِ اللهِ، النَّظَرُ اِليَ الاَئِمَةٍ مِنْكُمْ عِبادةٌ اَمْ اَلنَظُر اليَ جَميع ذُريةَ النبي عليه السّلام؟ 
فَقالَ: بَلِ اَلنَظُر اليَ جَميع ذُريةِ النَّبي عَبادَة‏ٌ ما لَمْ  يُفارِقُوا مِنهاجَهُ وَلَم يَتَلَوَّثوا بِالَمُعاصي.
15.    Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Kuyang’ana  ana   ndi  zidzukulu  zathu  ndi  Ibadah( kugwira  ntchito yofunikira  muchipembedzo  komwe  ndi  kupembedza) ,  kudanenedwa  kwa  iye  kuti:  E! inu  mwana  wa Mtumiki, kodi  kuyang’ana  ana  omwe  ndi  ma  Imam (atsogoleri)  ndikomwe  kuli  Ibadah  kapena  ana  onse   a  Mtumiki? Adati:  Kuyang’ana  ana  onse  ndi   Ibadah   kufikira  poti  sadatuluke  munjira  ya  Mtumiki   ndipo  sadalowelere m’machimo.
-16قال علیه السلام:
من أحب عاصياً فهو عاص و من أحب مطيعاً فهو مطيع و من أعان ظالماً فهو ظالم و من خذل ظالماً فهو عادلٌ. إنَّهُ ليس بين الله و بين أحد قرابة و لا تنال ولاية الله إلاّ بالطاعة؛
16.    Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:  Munthu  yemwe  angamukonde  munthu  ochimwa  nayenso  ndi  ochimwa,  yemwe  angamukonde  oopa  ndikumvera  Mulungu  nayenso  ndi  oopa  ndikumvera  Mulungu,  yemwe  angathandize  opondereza  nayenso  ndi  opondereza, yemwe  angamuchepetse   opondereza  ndiye  kuti  ndiwachilungamo,  ndithu  pakati  pa  Mulungu  ndi   munthu   palibe  ubale   ndipo  kukhala  pansi  pa  ulamuliro  wake  sikungapezeke  pokha-pokha   ndikumumvera  iye.
-17قال علیه السلام:
اَلسَّخىُّ يَأكُلُ مِن طَعامِ النّاسِ لِيَأكُلوا مِن طَعامِهِ ، والبَخيلُ لا يَأكُلُ مِن طَعامِ النّاسِ لِئَلاّ يَأكُلوا مِن طَعامِهِ؛
17.    Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Munthu  owolowa  manja  amadya  zakudya  za   anthu  ena  ndicholinga  choti nawo  anthu  adzadye  zakudya  zake,  pomwe  munthu  waumbombo  samadya  zakudya  za  anthu   ena  kuti  anthu  asadye  zakudya  zake .
-18قال علیه السلام:
عَظِّمُوا كبارَكم و صِلُوا أرحامكم فليس تَصِلوُنَهُم بشىءٍ أفضل من كف الاذى عنهم؛
 18.  Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Alemekezeni  ndi kuwakuza   akulu-akulu  anu   ndipo  lumikizani  ubale  pakati  panu,  kulumikiza  ubale  komwe   kuli  kwa bwino  ndiko  kusiya  kuvutitsa  azibale  pakati  panu.
-19سئل (عليه‏ السلام):
أ تکون الارض و لا امام فيها؟ فقال (عليه‏ السلام): إذاً لساخت بأهلها.
19.   Imam  Ridtha (A)  adafunsidwa  kuti:  Kodi   ndizotheka  kuti  pano  padziko  lapansi  pakhale  popanda  Imam?  Adati:  Zikakhala  choncho  ndiye  kuti  nthaka   ingameze    okhalamo ( kusonyeza  kuti  padziko  lapansi  payenera  kupezeka  Imam  nthawi  zonse).
-20قال عليه السلام:
مَن استغفر الله بلسانه و لم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه.
و مَن سأل الله التوفيق و لم يجتهد فقد استهزأ بنفسه.
و من سأل الله الجنة و لم يصبر علي الشدائد فقد استهزأ بنفسه.
و من تَعَوَّذَ بالله مِنَ النار و لم يترك شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفسه.
و من ذكر الموت و لم يَستَعِدَّ له فقد استهزأ بنفسه.
و من ذكر الله تعالي و لم يَشتَق الي لقائه فقد استهزأ بنفسه.
20.   Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:  Munthu  yemwe  angapemphe  chikhululuko  popanda  kudandaula  ndikunong’oneza  bondo  mumtima  mwake   wazinyozetsa  yekha,  munthu  yemwe  angapemphe  kupambana   ndi  chikwaniritso   popanda  kulimbikira  wazinyozetsa  yekha,  yemwe  angamupemphe  Mulungu  mtendere  popanda  kupirira  kumavuto  ndi  mazunzo   wazinyozetsa  yekha,   yemwe   angathawire  kwa  Mulungu  pothawa moto wa Jahannma  popanda   kusiya  zofuna  zamtima  wake  wazinyozetsa  yekha,  yemwe  angayikumbukire  imfa  popanda  kuyikonzekera  wazinyozetsa  yekha, Yemwe  angamukumbukire  Mulungu  popanda   kulaka-laka  kuti  adzakumane  naye  wazinyozetsa  yekha.
-21قال امام الرضا علیه السلام:
لیس العبادة كثرة الصیام و الصلاة، و انما العبادة كثرة التفكر فی أمر الله؛

 21.  Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Kupembedza  sikuchulukitsa kusala  kokha  basi  kapena  kupemphera  swala  kokha   koma  kuti    kupembedza   ndikuchulukitsa   kuganiza  zokhudza  Mulungu.
22- قال علیه السلام:
صديق كل امرء عقله و عدوّه جهله.
22.  Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Nzake  wa  munthu  wina  aliyense  ndi nzeru  zake  pomwe   mdani  wake  ndi   umbuli  wake.
23- سئل علیه السلام عن خیـار العبـاد؟ فقــال(علیه السلام):
الذیـن إذا أحسنوا استبشروا, إذا أساؤوا استغفروا و إذا أعطوا شکـروا, و إذا ابتلو صبروا, و إذا غضبوا عفوا.

23.  Adafunsidwa  za  akapolo  a Mulungu   omwe  ndi  abwino  kuposa  ena ,  Imam  adayankha:  Akapolo  oti  akagwira  ntchito  yabwino  azisangalala nayo, akagwira  ntchito  yoyipa  azipempha  chikhululuko ,  akapatsidwa  chinthu  azithokoza,  akamugwera  mavuto  azipirira  ndipo  akapsa  mtima  azikhululuka.
-24قال علیه السلام:
إنَّ الَّذِی یَطْلُبُ مِنْ فَضْلٍ یَکُفُّ بِهِ عِیَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ؛

24.  Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Ndithudi  munthu  yemwe  amalimbikira  kufuna-funa   zinthu  zoti  banja   lake  lithandizike  nazo (chuma  ndi zina)     ali ndimalipiro  akulu  kuposa   munthu  yemwe  angalimbikire   munjira  ya  Mulungu.
-25قال علیه السلام:
يأتـى علـى الناس زمـان تكون العافية فيه عشرة أجزاء: تسعة منها فى اعتزال الناس و واحد فى الصمت.

25.  Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Idzafika  nthawi  kwa  anthu  yomwe   mtendere   udzakhala  ndi  magawo  okwana  khumi,  magawo  okwana  asanu  ndi  anayi  adzakhala  ochotsa  anthu  pomwe  gawo  limodzi  lidzakhala  la kukhala  chete.
-26قال علیه السلام:
ليـس لبخيل راحة, و لا لحسـود لذة و لا لملـوك وفـاء ولا لكذوب مــروة.
 
26.  Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Munthu  waumbombo  alibe  mtendere,  munthu  wa  nsanje  alibe  kuzuna,  atsogoleri   alibe  chilungamo   ndipo   munthu  wabodza   sakhala  owolowa  manja.
-27قال علیه السلام:
«أَلاَخُ الاَكْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الاْأبِ».
27.  Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Mwana  wamkulu  ali  ndi  udindo  ofanana  ndi  wa bambo  ake.
-28روی عن عبدالعظیم، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(علیه السلام) قَالَ: «یَا عَبْدَ الْعَظِیمِ! أَبْلِغْ عَنِّی أَوْلِیَائِیَ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ أَنْ لَا یَجْعَلُوا لِلشَّیْطَانِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ سَبِیلًا وَ مُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِی الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ مُرْهُمْ بِالسُّکُوتِ وَ تَرْکِ الْجِدَالِ فِیمَا لَا یَعْنِیهِمْ وَ إِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ الْمُزَاوَرَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ قُرْبَةٌ إِلَیَّ وَ لَا یَشْتَغِلُوا أَنْفُسَهُمْ بِتَمْزِیقِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فَإِنِّی آلَیْتُ عَلَى نَفْسِی إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَ أَسْخَطَ وَلِیّاً مِنْ أَوْلِیَائِی دَعَوْتُ اللهَ لِیُعَذِّبَهُ فِی الدُّنْیَا أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ کَانَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ»؛

28.  Nkhani  idachokera  kwa   Abdul Adthim,  iye  adamva  Imam  Ridtha (A)    akunena  kuti: E!  iwe  Abdul Adthim  ukandiperekere  salaam  kwa   anthu  ondikonda  ndipo  ukawauze  kuti  asalole  satana  kupeza  njira  mwa  iwo,  ukawalamule  kuti  akhale  olankhula  zoona   ndi kusamala  katundu  wa  anthu  ndikubweza  kwa  eni  ake,  ukawalamule  kuti   akakhale  ofatsa ndikukhala  chete,  kusiya  kulankhulana  ndikukambirana  zinthu  zomwe   sizikuwakhudza,  ukawalamule  kuti  akakhale  oyenderana  wina  ndi  nzake  chifukwa  ntchito  imeneyi  imapangitsa  kuti  ayandikire  kwa  ine,  asakatanganidwe  ndi  kubalalitsa  wina  ndi nzake  ndikuwadanitsa  pakati  pawo,  chifukwa  ine  ndalumbira  kuti  munthu  yemwe  angapange  zimenezi   ndikumukwiyitsa  m’modzi  mwa   azinzanga   ndikupempha  Mulungu  kuti  amupatse  mavuto  akulu  padziko  lapansi  pano  ndipo  akakhale  oluza  tsiku  lomaliza.

-29قال علیه السلام:
من القی جلباب الحیاء فلا غیبة له.
29.  Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Munthu  yemwe  angachotse  chophimba  cha  manyazi  kulankhula  zoipa  zake  ndikololedwa.
-30قال علیه السلام:
لاتدعوا العمـل الصالـح و الاجتهاد فى العبادة اتکالا على حب آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و لا تدعوا حب آل محمـد(صلی الله علیه و آله و سلم) لامرهـم اتکـالا علـى العبـادة فـانـه لایقـبل احـدهـمـا دون الاخر.

30.  Imam  Ridtha (A)  adanena  kuti:   Musasiye  kugwira  ntchito  zabwino, kulimbikira  kupembedza    mukulingalira  chikondi  cha  Akunyumba  ya  Mtumiki (s.a.w.w), musasiye  kuwakonda   Akunyumba  ya  Mtumiki (s.a.w.w)  mukulingalira    kupembedza  chifukwa   chimodzi  mwa  izo  sichivomerezeka  popanda  chinzake.