بصیرت سیاسی اجتماعی

Da Sunan Allah Mai Rahama Mai Jin Kai Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Tsira da amincinsa su tabbata ga shugabanmu Muhammad tare da Alayensa tsarkaka da zababbun sahabbansa, da mabiyansu cikin kyautatawa har zuwa ranar Kiyama