ذکر عام و ذکر خاص/ شرایط ذکر گفتن / چه ذکری بگوییم