حداقل فایده دعا هدایت اسباب و مسببات است

حداقل فایده دعا هدایت اسباب و مسببات است